logo kleur definitief2-mail

Achtergrond KLEUR | COLOR
Expositie + Voorstellingen + Debatten | Exhibition + Performances + Debates
over sociale uitsluiting & armoede | about social exclusion & poverty


KLEUR | COLOR
expositie + voorstellingen + debat


KLEUR | COLOR vertelt het verhaal van bijzondere Amsterdammers die te maken hebben met sociale uitsluiting. Met voorstellingen, een expositie en debatten wil het project meer kleur brengen in de manier waarop er naar dit thema en de mensen wordt gekeken. KLEUR | COLOR bespreekt vragen en dilemma’s op een ontroerende, verrassende en humoristische manier. Het neemt u mee naar de uithoeken van de maatschappij en haalt de ‘onderste’ plank boven.

In KLEUR | COLOR ziet het publiek de wereld door de ogen van mensen die sociale uitsluiting dagelijks aan den lijve ondervinden. Het betreft uitkeringsgerechtigden, ongedocumenteerden, mensen met een psychiatrische achtergrond, daklozen, culturele minderheden en werkende armen. KLEUR | COLOR geeft inzicht in hun relatie met instanties, regels, normen en waarden. De zoektocht naar werk, naar verblijf, naar begrip. Kortom, het leven van alle dag.

Gedurende drie maanden werd intensief samengewerkt met een aantal mensen uit de doelgroep. Mensen met uiteenlopende achtergronden die met elkaar delen dat ze zich niet kunnen, mogen en/of willen conformeren aan de in onze maatschappij heersende regels. KLEUR | COLOR is een platform voor hun stem, creativiteit en kracht.

De observaties en ervaringen van de deelnemers roepen vragen op en zijn aanleiding om met het publiek in gesprek te gaan. Met de kunsten als expressiemiddel bevragen wij samen met het publiek het thema sociale uitsluiting, een onderwerp dat een steeds belangrijkere plaats inneemt in onze maatschappij. Door toedoen van bezuinigingsmaatregelen is het nog meer dringen aan de onderkant, met zelfredzaamheid als de norm. KLEUR | COLOR vertelt over de groeiende groep die buiten de boot valt, het niet meer bij beent en wordt uitgesloten. Een kleurrijke groep waar de samenleving best wat zorgzamer voor zou mogen zijn.

KLEUR | COLOR is een initiatief van Moving Arts Project en kwam tot stand in nauwe samenwerking met de deelnemers.

Sociale uitsluiting en armoede als thema voor KLEUR | COLOR?

Het thema sociale uitsluiting en armoede is een beladen thema. Dit gaat gepaard met onwetendheid en vooroordelen: “Dat valt toch wel mee in onze welvaartsmaatschappij?” wordt vaak gehoord. Toch zien we dat de groep mensen die hier mee te maken heeft snel groeit. De urgentie om een genuanceerder beeld te vormen over wie we het hebben en hoe hun leven er uit ziet, neemt daarmee toe.
KLEUR | COLOR grijpt deze ontwikkeling aan om mensen in deze situatie kunstzinnige ‘reflecties’ te laten formuleren; reflecties vanuit uiteenlopende achtergronden, met als overkoepeling dat de hoofdrolspelers zich niet kunnen en/of willen conformeren aan de in onze maatschappij heersende regels. KLEUR | COLOR gaat over mensen die wel de ‘onderkant’ van de maatschappij worden genoemd.
KLEUR | COLOR gaat met publiek in dialoog door middel van een tentoonstelling met performances en debatten en bespreekt dilemma’s rondom sociale uitsluiting en armoede op ontroerende, humoristische, verrassende en verontrustende manier. KLEUR | COLOR bevraagt de veronderstelde verschillen tussen boven- en onderkant, neemt u mee naar de uithoeken van de maatschappij en ‘haalt de onderste plank boven’.

Wat is de werkwijze van KLEUR | COLOR?
Onder begeleiding van Moving Arts Project (MAP) wordt tijdens het voorbereidingstraject intensief samengewerkt met een groep deelnemers met verschillende culturele en sociale achtergronden die te maken hebben met ‘sociale uitsluiting en armoede’. Gedurende langere tijd volgt, prikkelt, begeleidt en ondersteunt MAP deze mensen. KLEUR | COLOR neemt het dagelijks leven van de deelnemers als uitgangspunt, waarbij ‘zichtbaarheid’ een belangrijke rol inneemt. Uitsluiting betekent immers ook een verminderde vorm van zichtbaarheid en macht. Strategieën van zichtbaarheid en onzichtbaarheid worden bevraagd en onderzocht. Dit geldt voor de situatie van de deelnemers maar evengoed voor de sociale omgeving (zoals de instanties) die met deze thematiek te maken hebben en een rol spelen in het leven van de doelgroep.
In de vorm van voorstellingen, muziek, teksten en foto-reportages wordt het leven van de deelnemers in beeld gebracht; wat zijn de worstelingen, wat is de romantiek, wat zijn de psychoses en depressies, de zoektocht naar werk, het plezier, de humor, de vriendschappen, het leven van alle dag.
Met de presentatie van het eindresultaat biedt
KLEUR | COLOR de deelnemers een creatief podium en wordt het publiek uitgenodigd om mee te denken op een interactieve manier en samen op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden op de aloude vragen. Professionals uit het veld worden uitgenodigd om over het thema te spreken en/of om debatten te leiden.

Wat is de doelstelling van KLEUR | COLOR?
Met KLEUR | COLOR willen de artistieke leiders een onderwerp dat geen prominente plaats inneemt in het dominante discours onder de aandacht van een breder publiek brengen. Zij willen meer kleur brengen in hoe en op welke manier er naar deze groep wordt gekeken. Wat kunnen wij van deze groep leren over onszelf, over veerkracht en doorzettingsvermogen. Over kwaliteiten die nodig zijn om je zelf in stand te houden. Wat zegt hun situatie over de door ons als ‘normaal’ geachte normen en waarden?
Door middel van beeld en performances wil
KLEUR | COLOR een dialoog op gang brengen over de vooroordelen en aannames die bestaan over deze groep. Dit doet KLEUR | COLOR door hen zelf aan het woord te laten en relevante vragen te beantwoorden zoals: Hoe kijken zij tegen sociale uitsluiting aan, hoe gaan ze er mee om, wat zijn de gevolgen voor hun leven? Hoe leven ze? Hoe conformeren ze zich, of juist niet, aan de in deze maatschappij geldende paradigma’s, (ongeschreven) regels, wetten en afspraken? Hoe zijn ze gekomen tot het punt waar ze nu zijn? In het verlengde hiervan, bevraagt het onze eigen blik en het daarmee verbonden culturele systeem waarin wij functioneren.